Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem przyznawanym w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek wypłacany jest w odstępach miesięcznych w kwocie 153,00 zł na każdą uprawnioną osobę.

Zasiłek przysługuje niezależnie od wysokości osiąganego dochodu.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje następującym osobom:

 • niepełnosprawnemu dziecku (dotyczy dziecka w wieku do ukończenia 16 roku życia na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności bez orzekania o jej stopniu);
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, która legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej;
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, która legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem ZUS o całkowitej niezdolności do pracy lub orzeczeniem o zaliczeniu do II grupy inwalidzkiej, jeżeli niepełnosprawności powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
 • osobie, która ukończyła 75 rok życia.

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153 zł miesięcznie.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje niezależnie od wysokości osiąganego dochodu.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje gdy:

 • osoba uprawniona pobiera dodatek pielęgnacyjny np. z ZUS;
 • osoba uprawniona przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 • członkom rodziny przysługują za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tych osób, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Wymagane dokumenty

Do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego z tytułu niepełnosprawności należy dołączyć:

 1. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (w przypadku, gdy składany wniosek dotyczy niepełnosprawnego dziecka);
 2. dokument potwierdzający niepełnosprawność tj.:
 • orzeczenie o niepełnosprawności;
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej;
 • orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności;
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy lub orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidzkiej;
 1. oświadczenie dotyczące formy wypłacania świadczeń.

Do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego w związku z ukończeniem 75 roku życia należy dołączyć:

 1. uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie (np. dowód osobisty, paszport);
 2. oświadczenie dotyczące formy wypłacania świadczeń.

Jednocześnie informujemy, iż w toku postępowania administracyjnego Sekcja Świadczeń Rodzinnych oraz Świadczeń Funduszu Alimentacyjnego ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.

Kopię dokumentów niezbędnych do przyznania zasiłku pielęgnacyjnego może uwierzytelnić podmiot realizujący świadczenia rodzinne (niezbędnym jest wówczas okazanie oryginału dokumentu), notariusz lub instytucja, która dokument wydała.

Miejsce złożenia dokumentów

Jeżeli chcesz:

 • otrzymać informację na temat zasiłku pielęgnacyjnego;
 • otrzymać wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego go;
 • złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego;

zgłoś się do Sekcji Świadczeń Rodzinnych oraz Świadczeń Funduszu Alimentacyjnego mieszczącej się w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim przy ul. Starogrodzkiej 9 .

Klienci obsługiwani są w pokoju nr 16 w od poniedziałku do środy i w piątek w godzinach od 8:00 do 13:00.

Informacje udzielane są także drogą telefoniczną pod numerem telefonu 94 36 344 21.

Druki wniosków można pobrać ze strony internetowej

www.opiekadrawsko.nbip.pl/opiekadrawsko/?id=151&p_id=122

Termin i sposób załatwienia

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Aby nabyć prawo do zasiłku pielęgnacyjnego od miesiąca złożenia wniosku w zespole ds. orzekania o niepełnosprawności, wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

W przypadku utraty ważności poprzedniego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności należy:

a)     złożyć w zespole ds. orzekania o niepełnosprawności wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności;

b)    złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego w terminie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślonych, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 114, ze zm.);
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U.   z 2013 r. poz. 3);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1238);
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 264 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

 • Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego     w Koszalinie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 • Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim.