Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje:

  • matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się* na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego, raz w roku szkolnym;
  • w kwocie 100,00 zł jednorazowo na dziecko;
  • wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

* Osoba ucząca się - to osoba pełnoletnia ucząca się, która nie pozostaje na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony.

Wymagane dokumenty

Osoba ubiegająca się o dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oprócz dokumentów wymienionych przy zasiłku rodzinnym musi dostarczyć:

  • zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki (w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia) lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły.

Jednocześnie informujemy, iż w toku postępowania administracyjnego Sekcja Świadczeń Rodzinnych oraz Świadczeń Funduszu Alimentacyjnego ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

Termin i sposób załatwienia

Prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego przysługuje pod warunkiem, że na dziecko przysługuje zasiłek rodzinny.

Dodatki do zasiłku rodzinnego nie przysługują, jeżeli nie przysługuje zasiłek rodzinny na to dziecko, choćby spełnione zostały warunki wymagane do przyznania dodatków.