Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego przysługuje:

  • matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka lub opiekunowi faktycznemu dziecka na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:
  1. do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem  o niepełnosprawności;
  2. powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności;

¨w kwocie:

  1. 90,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
  2. 110,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Wymagane dokumenty

Osoba ubiegająca się o dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego oprócz dokumentów wymienionych przy zasiłku rodzinnym musi dostarczyć:

  • orzeczenie o niepełnosprawności, lub
  • orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności, lub
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Jednocześnie informujemy, iż w toku postępowania administracyjnego Sekcja Świadczeń Rodzinnych oraz Świadczeń Funduszu Alimentacyjnego ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.

Termin i sposób załatwienia

Prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego przysługuje pod warunkiem, że na dziecko przysługuje zasiłek rodzinny.

Dodatki do zasiłku rodzinnego nie przysługują, jeżeli nie przysługuje zasiłek rodzinny na to dziecko, choćby spełnione zostały warunki wymagane do przyznania dodatków.