Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje:

samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

a)      drugi z rodziców dziecka nie żyje;

b)      ojciec dziecka jest nieznany;

c)      powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców dziecka zostało oddalone;

pełnoletniej osobie do ukończenia 24 roku życia, uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją;

w kwocie 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci (w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160,00 zł na wszystkie dzieci).

Wymagane dokumenty

Osoba ubiegająca się o dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka oprócz dokumentów wymienionych przy zasiłku rodzinnym musi dostarczyć:

  • kopię skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka lub
  • aktualny odpis zupełny aktu urodzenia dziecka w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany lub
  • odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców.

Osoba ucząca się* musi dostarczyć:

  • kopie skróconych aktów zgonu rodziców
  • kopie wyroku lub ugody zasądzającej alimenty od rodziców. 

* Osoba ucząca się - to osoba pełnoletnia ucząca się, która nie pozostaje na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku   z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony.

Jednocześnie informujemy, iż w toku postępowania administracyjnego Sekcja Świadczeń Rodzinnych oraz Świadczeń Funduszu Alimentacyjnego ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.

Termin i sposób załatwienia

Prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego przysługuje pod warunkiem, że na dziecko przysługuje zasiłek rodzinny.

Dodatki do zasiłku rodzinnego nie przysługują, jeżeli nie przysługuje zasiłek rodzinny na to dziecko, choćby spełnione zostały warunki wymagane do przyznania dodatków.