Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje:
matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez:
- 24 miesiące kalendarzowe;
- 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli opieka sprawowana jest nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
- 72 miesiące kalendarzowych, jeżeli opieka sprawowana jest nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności;
¨    w kwocie 400,00 zł miesięcznie;
¨    za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 dodatku miesięcznego za każdy dzień. Kwotę dodatku przysługującego za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.
¨    począwszy od pierwszego dnia miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami lub od dnia przyznania uprawnień do urlopu wychowawczego do końca okresu zasiłkowego lub do dnia przyznania uprawnień do urlopu wychowawczego lub do dnia, w którym upływa 24, 36, 72 miesięczny okres jego pobierania;
¨    w przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych, faktycznych dziecka przysługuje jeden dodatek;
¨   obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego do okresu zatrudnienia wymaganego do nabycia prawa do dodatku zalicza się okres zatrudnienia na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej  i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego nie przysługuje:
jeżeli osoba ubiegająca się o dodatek:
¨    bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy;
¨    podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
¨    w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego;
¨    dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym   w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą i korzysta w nim z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.
Wymagane dokumenty
Osoba ubiegająca się o dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego oprócz dokumentów wymienionych przy zasiłku rodzinnym musi dostarczyć:
¨    zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie na jaki został on udzielony oraz, na które dziecko lub oświadczenie o terminie i okresie na jaki został udzielony przez pracodawcę urlop wychowawczy;
¨    zaświadczenie, o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego lub oświadczenie o okresie zatrudnienia;
¨    aktualne zaświadczenie organu emerytalno-rentowego (ZUS) stwierdzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych lub oświadczenie potwierdzające okoliczność zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych oraz kserokopia imiennego raportu miesięcznego osoby ubezpieczonej potwierdzającego odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o dodatek.
W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności lub dziecka przebywającego w placówce zapewniającej całodobową opiekę dodatkowo należy przedłożyć:
¨    zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki.
Jednocześnie informujemy, iż w toku postępowania administracyjnego Sekcja Świadczeń Rodzinnych oraz Świadczeń Funduszu Alimentacyjnego ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.
Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".
Termin i sposób załatwienia
Prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego przysługuje pod warunkiem, że na dziecko przysługuje zasiłek rodzinny.
Dodatki do zasiłku rodzinnego nie przysługują, jeżeli nie przysługuje zasiłek rodzinny na to dziecko, choćby spełnione zostały warunki wymagane do przyznania dodatków.