Biuletyn Informacji Publicznej
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych prawo do świadczeń rodzinnych przysługuje:

1)   obywatelom polskim;

2)   cudzoziemcom:

  • a)  do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
  • b)  jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
  • c)  przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w  art. 127 lub  art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • d)  posiadającym kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.

Świadczenia rodzinne przysługują ww. osobom, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Tryb przyznania świadczenia rodzinnych składa się z następujących etapów:

1. Złożenie wniosku.

Świadczenia rodzinne są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Jeżeli chcesz złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych zgłoś się do Sekcji Świadczeń Rodzinnych oraz Świadczeń Funduszu Alimentacyjnego mieszczącej się w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim przy ul. Starogrodzkiej 9 .

Klienci obsługiwani są w pokoju nr 16 i 17 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 13:00.

Informacje udzielane są także drogą telefoniczną pod numerem telefonu 94 36 344 21.

Druki wniosków można pobrać ze strony internetowej:

www.opiekadrawsko.nbip.pl/opiekadrawsko/?id=151&p_id=122

2. Sporządzenie decyzji i wydanie jej osobie ubiegającej się o pomoc społeczną.

Przyznanie świadczeń rodzinnych następuje w formie decyzji administracyjnej. Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia wydaje się po rozpatrzeniu wniosku.

Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy ( z wyjątkiem dodatku z tytułu urodzenia dziecka, dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego) począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.

Decyzję administracyjną zmienia się lub uchyla na niekorzyść strony bez jej zgody w przypadku zmiany sytuacji rodzinnej lub dochodowej mającej wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, członek rodziny nabył prawo do świadczeń rodzinnych w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego albo osoba nienależnie pobrała świadczenia rodzinne. Zmiana decyzji administracyjnej na korzyść strony nie wymaga jej zgody.

3. Realizacja przyznanych świadczeń.

Realizacja świadczeń, czyli wypłaty odbywają się w formie przelewów na konta osobiste, wypłat w kasie Ośrodka w godzinach 10.30 – 13.00 w terminach określonych w decyzji na podstawie dokumentu tożsamości, jak również w formie przekazów pocztowych.